Những chiến dịch Marketing, tin tức và sự kiện toàn cầu

Tạo nên sự khác biệt với UC-II, Collagen tuýp II không biến tính

NUTRAINGREDIENTS - EUROPE
Lonza Sponsored Event

Lonza is a proud sponsor of the NutraIngredients - Europe Healthy Ageing 2020 online conference, which will take place in Tuesday, November 24th. Make sure to join Lonza at 13:00 CET/12:00 GMT for our webinar "Unlocking the Secrets of Healthy Aging."

NI_Whiteimg
LONZA EUROPE
Joint-health solutions like UC-II® are increasingly of interest to a broader array of consumer groups—from millennials to baby boomers.
Read More
LONZA US
UC-II® is proposed to initiate an immune cascade response which uses the body’s natural repair mechanisms in the joints.
Learn More
LONZA US
Lonza’s Vice President of Platform Innovations, R&D talks about UC-II® science and its benefits for healthy aging.
Read More
Trung tâm Nguồn lực về Thương hiệu
Trung tâm tài nguyên thương hiệu là ngôi nhà chung cho các tài sản thương hiệu như logo UC-II, công cụ, assets và hỗ trợ nhận được từ UC-II.
Logos
Logo UC-II với nhiều định dạng cho nhiều mục đích sử dụng, từ nhãn dán, các chiến dịch marketing và tài sản số.
Video
Video có hình ảnh khách hàng sử dụng UC-II mà bạn có thể sử dụng trên website và các nền tảng mạng xã hội của mình.
Brochures
Truy cập kho infographics và brochures để biết thêm nhiều thông tin sản phẩm.
Webinars
Tải phần các bản thuyết trình sản phẩm của những webinars mới nhất trong ngành.
Nội dung đào tạo
Huấn luyện đội ngũ R&D và kỹ thuật của bạn với các công bố và nghiên cứu.